فاکتور خرید

* نام کالا نوع قیمت
1 تخته نرد شماره 4 عادی 1480 تومان
* قیمت کل 1480 تومان