فاکتور خرید

* نام کالا نوع قیمت
1 تخته نرد شماره 3 ویژه 2980 تومان
* قیمت کل 2980 تومان