فاکتور خرید

* نام کالا نوع قیمت
1 تخته نرد شماره 2 افسانه ای 4980 تومان
* قیمت کل 4980 تومان