فاکتور خرید

* نام کالا نوع قیمت
1 تخته نرد شماره 1 عادی 980 تومان
* قیمت کل 980 تومان